Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

ankieta-planowanie

 

 

80ee3183341ebe29ece2281dc88cd809         

“Land use w gminach” 

       Badanie ankietowe online realizowane na potrzeby

            Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

             

    Pobierz ankietę Link do pliku ankiety

                                                                           

                                                         

 

 

Pismo przewodnie do Ankiety -Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Instrukcja wypełniania ankiety

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym „Land Use w Gminach”, mającym na celu określenie postępów we wdrażaniu dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywy INSPIRE) w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne” oraz przygotowanie stosownego sprawozdania z wyników prac wdrożeniowych w roku 2013 dla Komisji Europejskiej.

Ankietę kierujemy do gmin, które do dnia 31. grudnia 2013r. zgłosiły do ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju (GGK) zbiory i usługi danych przestrzennych. Rodzaj zgłoszonych przez Państwa (jako jednostkę samorządu terytorialnego) zbiorów i usług mogą Państwo sprawdzić w wykazie zamieszczonym na stronie: http://geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug.

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety prosimy o włączenie makr w arkuszu EXCEL!

Pytania ankiety dotyczą wyłącznie tych zbiorów i usług, które zgłosili Państwo do dnia 31. grudnia 2013r. Zbiory i usługi zgłoszone w późniejszym terminie (tj. po 1.01.2014r) obejmie kolejna edycja badania.

W badaniu wyróżniono trzy rodzaje zgłoszonych zbiorów (w przypadku pierwszych dwóch punktów, gmina mogła zgłosić po kilka zbiorów danych przestrzennych z danego rodzaju):

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i/lub Zmiana studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP i Zmiana SUiKZP)
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i/lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP i Zmiana MPZP) – w przypadku zgłaszania pojedynczych planów do ewidencji Głównego Geodety Kraju
  • Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Rejestr MPZP) – w przypadku zgłoszenia rejestru planów lub grupy planów w jednym wpisie do ewidencji Głównego Geodety Kraju

Zależnie od rodzaju zgłoszonych zbiorów wypełniają Państwo jedną lub dwie części ankiety. Jedną część wypełniają Państwo, jeżeli zgłoszono wyłącznie SUiKZP, wyłącznie MPZP albo wyłącznie Rejestr MPZP. Wypełniają Państwo dwie części ankiety, jeżeli zgłosili Państwo SUiKZP i MPZP albo SUiKZP i Rejestr MPZP.

Wspomniane powyżej części ankiety, zatytułowane „SUiKZP”, „MPZP” i „Rejestr MPZP”, stanowią osobne arkusze, widoczne w lewym dolnym rogu skoroszytu.

Kolejna część o nazwie „Usługi sieciowe” dotyczy udostępniania, wykorzystania i zgodności udostępnianych przez gminę usług sieciowych z wytycznymi wynikającymi z przepisów wykonawczych dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywy INSPIRE).

W ostatnim arkuszu umieszczono definicje pojęć wykorzystanych w ankiecie oraz dodatkowe informacje (jak np. kody EPSG i powiązane z nimi układy współrzędnych).

Przy niektórych polach ankiety mogą Państwo zauważyć mały czerwony trójkąt. Po najechaniu na niego kursorem rozwinie się komentarz z objaśnieniem danego pola (informacjami pomocnymi przy wypełnianiu ankiety). Jeżeli dane pole Państwa nie dotyczy prosimy pozostawić je puste.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: bereza@igpim.pl lub telefonicznie pod numerem: (22) 741-31-97.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: INSPIRE-ankieta@igpim.pl

Pobierz ankietę Link do pliku ankiety

Dziękujemy za udział w badaniu,

Zespół IGPiM

Logo MIRLogo IGPiM