Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Kategoria: Prezentacje

Stanowisko w sprawie prac nad Kodeksem Budowlanym

Jak jest !?   Spotykamy się już od wielu lat z negatywnymi ocenami efektów gospodarowania przestrzenią, które zdaniem środowiska pracowników Instytutu Gospodarki Przestrzennej Mieszkalnictwa mają swe źródło w demontażu progresywnego i zrównoważonego systemu planowania przestrzennego i braku planów zagospodarowania przestrzennego optymalizujących relacje: właściciele gruntów ( prawo do zabudowy ) z koordynacją rozwoju infrastruktury w wymiarze…
Przeczytaj więcej

Metody i instrumenty wdrażania monitoringu stanu zagospodarowania przestrzeni, w tym teledetekcji w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu rozwojem Projekt UrbanSAT, Bartosz Kulawik, Maciej Borsa

Cel projektu: automatyczna ekstrakcja pokrycia terenu automatyczna detekcja zmian określanie wskaźników rozwoju przestrzennego określanie deformacji terenu w czasie (radar)   Metody teledetekcji:  serwis satelitarny WOM 2008 (geoportal)  aplikacja UrbanSat-plan (standaryzacja dokumentów planistycznych – monitoring) portal informacyjny (kompendium wiedzy)      

MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ rozwoju IIP w zagospodarowaniu przestrzennym – obowiązki organu wiodącego i JST

Budowa krajowych infrastruktur informacji przestrzennej zgodnych z INSPIRE musi być monitorowana a postęp prac sprawozdawany Komisji Europejskiej (art. 21 dyrektywy 2007/2/WE) W Polsce obowiązek ten spoczywa na ministrze właściwym do spraw administracji publicznej oraz na organach wiodących (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP) Monitorowaniu podlegają zasoby wyszczególnione w wykazach zbiorów danych przestrzennych…
Przeczytaj więcej

ZNACZENIE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, Jerzy Gaździcki

Istnieją dwustronne relacje między infrastrukturą informacji przestrzennej (IIP) oraz gospodarką przestrzenną: IIP jest źródłem wszechstronnych informacji o przestrzeni, z których korzysta gospodarka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna produkuje własne informacje o przestrzeni i udostępnia je w ramach IIP. Dla planisty przestrzennego IIP – ze swymi zasobami danych i usług, metod i technologii, standardów i procesów – stanowić…
Przeczytaj więcej

„AUTORSKA OCENA PROJEKTU STANDARDOWYCH MODELI DANYCH ORAZ PROFILU METADANYCH DLA OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH” ORAZ „PROFILU METADANYCH PLAN4ALL” WRAZ Z AUTORSKĄ ANALIZĄ W ZAKRESIE BRANŻOWEGO PROFILU METADANYCH W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM POD KĄTEM RÓŻNIC I SKUTKÓW DLA TWORZONEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYNIKAJĄCE Z DOŚWIADCZEŃ PROJEKTOWYCH”, Przemysław Malczewski

Należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań odnoszących się do branżowego zasobu: czy publikacja zasobu dokumentów planistycznych w rozumieniu obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wypełnia wymogi publikacji zasobu w temacie danych zagospodarowania terenu? czy obecny zasób nadaje się do cyfryzacji i struktur bazodanowych? czy wypełnienie wymogów dyrektywy to wszystko, co należałoby zrobić w zakresie…
Przeczytaj więcej

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE, Krzysztof Mączewski

Celem prac podjętych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego było: 1.Uspójnienie relacji między dokumentami planistycznymi MPZP – SUiKZP, SUiKZP – PZPW; 2.Opisanie współrzędnymi obiektów planistycznych i zapewnienie ich relacji z treścią referencyjną pochodzącą z zasobów geodezyjnych i kartograficznych; 3.Zdefiniowanie standardu danych przestrzennych umożliwiających publikowanie formy i treści tych dokumentów w Dzienniku Urzędowym; 4.Umożliwienie udostępniania treści dokumentów planistycznych…
Przeczytaj więcej

Projekt standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych SZABLONY DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH, Magdalena Flacha

CEL:  Opracowanie szablonów dokumentów planistycznych: •MPZP •SUiKZPG •PZPW ZAKRES:  • Opracowanie szablonów części tekstowych • Opracowanie szablonów części graficznych • Opracowanie katalogów obiektów graficznych • Propozycja kompozycji • Reguły topologii  

Projekt standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych PRZYPADKI UŻYCIA/WYKORZYSTANIA DANYCH PLANISTYCZNYCH, Włodzimierz Szostek

PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE PRZYPADKI UŻYCIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH SFORMALIZOWANE USTAWA o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym • Ustalenie odszkodowania za poniesioną szkodę lub obniżenie wartości nieruchomości jakie nastąpiło w wyniku uchwalenia planu miejscowego; • Ustalenie „opłaty planistycznej”. • Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; • Ocena aktualności studium i planów miejscowych . USTAWA o…
Przeczytaj więcej

Profil metadanych projektu Plan4All, Urszula Bereza – Tijero

Plan4All jest programem unijnym, który w swoim założeniu ma się przyczynić do harmonizacji/normalizacji danych przestrzennego na bazie najlepszych praktyk oraz wyników prowadzonych w ramach projektu prac badawczych. Bierze w nim udział 24 partnerów z 15 europejskich krajów.                  

INSPIRE 2011 Koordynacja i wsparcie wdrożenia

  INSPIRE 2011 Koordynacja i wsparcie wdrożenia Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju   Cel- optymalizacja kosztów pozyskiwania danych przestrzennych przez jednostki administracji publicznej oraz utatwienie dostepu do informacji przestrzennej gromadzonej przez administrację: na różnych szczeblach organów publicznych i w różnych sektorach gospodarczych wszystkim zainteresowanym podmiotom Istota- interoperacyjność,  czyli możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji…
Przeczytaj więcej