Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

„GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM” – szkolenie 25 maja 2017 r.

Instytut – jednostka resortowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – organizuje w dniu 25 maja 2017 r. od godz. 9³º do 16³º w Warszawie ul. Targowa 45 Praga Północ szkolenie dla pracowników urzędów gmin, do osób zajmujących się wynajmowaniem i zarządzaniem lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu gminy, urzędów gmin, na temat:

„GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM”- na podstawie

– USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO oraz

– UCHWAŁ RADY GMINY:

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oraz w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

– PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I LOKATORÓW

– SPRAWY ZWIĄZANE Z EKSMISJĄ w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (Kodeks postępowania cywilnego, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości).

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM na podstawie:

I

1Zasady wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych w oparciu o ww. przepisy – omówienie podstawowych wymogów dla otrzymania lokalu: na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego, lokalu w związku ze stosunkiem pracy, lokalu będącego pracownią twórcy w dziedzinie kultury i sztuki  oraz dla otrzymania pomieszczenia tymczasowego,

– wyjaśnienie znaczenia słowa „zamieszkiwanie” jako jednego z podstawowych warunków dającego możliwość starania się o : przyznanie lokalu z zasobu gminy, wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy, czy też  o inne uprawnienia,

– prawa i obowiązki stron stosunku najmu w tym: wydanie lokalu ( podpisanie umowy najmu bądź jej nie podpisanie – konsekwencje), ulepszenia dokonane w lokalu za zgodą bądź bez zgody wynajmującego, korespondencja i chwila jej złożenia , zakończenie najmu, inne.

– kaucja jako zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego; wpłata jako warunek zawarcia umowy najmu oraz sposób rozliczenia po zakończeniu najmu lokalu w zależności od okresu w jakim została wpłacona ( pod rządami Prawa lokalowego ( lub wcześniej), ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych czy też na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów,..) Waloryzacja, ugoda, nie pobieranie kaucji. Roszczenia i ich przedawnienie.

2. Przedłużanie umów na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe w tym sprawy związane z problematyką zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na lokal dotychczas zajmowany lub inny jak również na pomieszczenie tymczasowe. Wymogi ustawowe i wynikające z uchwały rady.

3. Problematyka lokali zamiennych: m.in. umowa najmu na czas koniecznej naprawy oraz na czas nieoznaczony w związku z koniecznością rozbiórki lub koniecznością remontu budynku – obowiązek gminy w tym zakresie-wymogi wynikające z art. 11 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 32 ustawy, lokal zamienny w związku z planowaną sprzedażą lokali.

4. Opłaty zależne i niezależne – m. in. zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu, o których mowa w uchwale rady gminy w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz w uchwale o zasadach wynajmowania lokali, wypowiedzenie wysokości czynszu. Ściąganie należności związanych z zajmowaniem lokalu.

5. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego z przyczyn określonych ustawą o ochronie praw lokatorów, …., rozwiązanie umowy najmu poprzez negocjacje lub orzeczenie sądu z przyczyn innych niż określone w art. 11 ust. 2 oraz wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę na postawie przepisów kodeksu cywilnego.

6. Odszkodowania z tytułu bezumownego zamieszkiwania w lokalu lub pomieszczeniu tymczasowym w sytuacji osób posiadających prawomocne orzeczenie sądowe o eksmisji z uprawnieniem do lokalu socjalnego, lokalu zamiennego czy też osób nie posiadających takiego uprawnienia.

Odszkodowania z tytułu bezumownego zamieszkiwania w lokalu lub pomieszczeniu tymczasowym w sytuacji osób nie mających prawomocnego orzeczenia sądowego o eksmisji. Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy wobec właściciela za niedostarczenie lokalu socjalnego czy też pomieszczenia tymczasowego wobec osoby uprawnionej. Regres.

7. Oferta jako propozycja zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z osobą/osobami uprawnionymi na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu – jej skuteczność jako powód wygaśnięcia obowiązku dostarczenia takiego lokalu i płacenia odszkodowania na rzecz wierzyciela. Realizacja orzeczeń sądowych w stosunku do osób np. przebywających w więzieniu lub osób, które opróżniły lokal wierzyciela.

8. Opróżnienie lokalu przez najemcę lub przez komornika sądowego – tryb postępowania.

9. Wniosek komornika w sprawie wskazania tymczasowego pomieszczenia- procedura.

10. Sprawa noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

11. Wykonywanie orzeczeń sadowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r. i po tej dacie.

II

– Omówienie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie trybu postepowania w sprawach opróżniania lokali lub pomieszczeń tymczasowych.

– Omówienie podstawowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego ( w tym art. 1046 kpc).

III

Kodeks cywilny.

– wstąpienie w najem po śmierci najemcy ( wymogi z art. 691 kodeksu cywilnego oraz z art. 31 ustawy o ochronie praw lokatorów,… –  roszczenia)

– uprawnienia małżonków w zakresie najmu umownego i najmu z mocy prawa – omówienie tej problematyki od rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 r. do chwili obecnej,

– przedawnienie roszczeń majątkowych,

– zbycie przedmiotu najmu – prawa i obowiązki stron przy przekazywaniu mieszkań na rzecz innych podmiotów.

IV

Orzecznictwo sądowe w ww. sprawach

Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie wykładu i po jego zakończeniu.

 

Wykład poprowadzi:

Pani Henryka Bujkowska- długoletni pracownik i legislator w zakresie w/w problematyki, prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi: 380,00 zł – VAT zwolniony w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 380,00 zł + VAT. Dokonane wpłaty nie będą zwracane . W ww. kosztach materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch.

Opłatę za udział w szkoleniu prosimy przesłać na konto: PEKAO S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4989 5704.

Zgłoszenie na karcie uczestnictwa /karta w załączeniu/prosimy wysłać na adres Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa lub fax-em nr 22 619-78-97; 22 619 24 84; e-mail: szkolenia@igpim.pl

Informacje pod nr tel. 22 619 78 97; 22 619 13 50 lub 22 677 30 92.

            Instytut cyklicznie prowadzi szkolenia z dziedziny gospodarowania nieruchomościami i terenami zielonymi oraz studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, a dla osób z wykształceniem średnim 60-godzinny kurs na Administratora Nieruchomości i 200-godzinny kurs na Dyplomowanego Zarządcę Nieruchomości.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu www.igpim.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Dydaktyki i Szkoleń

Ewa Kosiba