http://www.mytweetmap.com/

Kurs AGENT NIERUCHOMOŚCI

Luty 7, 2018 | Studia i szkolenia

Instytut – jednostka resortowa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – organizuje w terminie od 10 marca do 20 maja 2018 r. w Warszawie 60-godzinny

kurs  AGENT  NIERUCHOMOŚCI – w programie kursu zajęcia praktyczne.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wykształceniem średnim lub wyższym, które zamierzają podjąć pracę w agencji nieruchomości lub pracują w zawodzie i chcą doskonalić swój warsztat pracy.

Kurs odbędzie się w dniach 10 i 18 marzec, 14-15 kwiecień oraz 19-20 maj 2018 roku

Uczestnicy kursu otrzymują Certyfikat Agenta Nieruchomości.

Program

BLOK  I  –  Uwarunkowania prawne wykonywania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami   

10.03.2018 r. (sobota) – godz. 9.00-1.700

1.1. Regulacje prawne zawodu  pośrednika w obrocie nieruchomościami

1.1.1. Definicje ustawowe

1.1.2. Standardy zawodowe i kodeks etyki

1.1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1.1.4. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami

1.1.5. Zasady udzielania licencji zawodowych przez organizacje zrzeszające pośredników w obrocie nieruchomościami

1.1.6. Wykonywanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w innych krajach

1.2. Regulacje prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1.2.1. Wybór formy działalności gospodarczej

1.2.2. Obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

1.2.3. Obowiązki związane z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz   przeciwdziałaniu   finansowania terroryzmu

1.2.4. Obowiązki związane z ochroną praw konsumentów i konkurencji

1.2.5. Inne wybrane przepisy

1.3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

1.3.1. Rodzaje umów ( otwarta,  z klauzulą wyłączności)

1.3.2. Forma umowy

1.3.3. Obowiązkowe elementy treści umowy wynikające z przepisów

1.3.4. Elementy umowy wynikające z indywidualnych ustaleń klienta i pośrednika

Zajęcia praktyczne: Konstruowanie umowy pośrednictwa. Prezentacja przykładowych umów pośrednictwa

BLOK  II  –  Wybrane zagadnienia prawne  w obrocie nieruchomościami   

18.03.2018 r. (niedziela) – godz. 9.00-17.00

2.1. Rodzaje i typy nieruchomości oraz ich podział

2.1.1. Podział ze względu na podmiot właścicielski/władający

2.1.2. Podział ze względu na cechy fizyczne

2.1.3. Podział ze względu na sposób korzystania/przeznaczenie nieruchomości

2.2. Podmioty występujące w obrocie nieruchomościami. Uwarunkowania ich udziału w obrocie nieruchomościami

 • Osoby fizyczne, prawne , przedsiębiorcy, inne podmioty
 • Pełnomocnicy/reprezentanci
 • Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych
 • Szczególne uwarunkowania wynikające ze stanu cywilnego osób fizycznych
 • Cudzoziemcy
 • Podmioty zewnętrzne mające wpływ na realizację planowanej transakcji

2.3. Rodzaje  praw do nieruchomości.

 • własność/współwłasność ( gruntu, budynku, lokalu)
 • prawo wieczystego użytkowania do gruntu niezabudowanego/zabudowanego
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 • spółdzielcze prawo do miejsca postojowego
 • lokale w zasobach gminy, TBS, Krajowego Zasobu Nieruchomości
 • timesharing
 • trwały zarząd
 • leasing
 • użytkowanie
 • użyczenie
 • najem na cele niemieszkalne/mieszkalne
 • dzierżawa
 • służebność osobista/gruntowa/przesyłu
 • hipoteka

2.4. Cechy praw

 • zbywalność
 • trwałość w czasie
 • możliwość przekształcenia w inne prawo
 • wpływ podmiotów zewnętrznych na możliwość realizacji transakcji
 • pierwokup
 • pierwszeństwo nabycia
 • prawo odkupu
 • wyrażenie zgody przez podmiot uprawniony
 • szczególne uwarunkowania obrotu gruntami stanowiącymi grunty rolne i leśne
 • szczególne uwarunkowania obrotu nieruchomościami zabytkowymi

2.5. Omówienie przykładowych umów i zdarzeń prawnych występujących w obrocie nieruchomościami

 • Umowy: sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia
 • Spadkobranie
 • Wyjście ze współwłasności
 • Obciążanie nieruchomości prawami osób trzecich/hipoteką
 • Oddawanie nieruchomości we władanie – najem, dzierżawa, użytkowanie, użyczenie

2.6. Formy umów

2.7. Uwarunkowania i ograniczenia obrotu nieruchomościami

Zajęcia praktyczne: Prezentacja i analiza skanów dokumentów obrazujących wybrane zagadnienia spośród wyżej wymienionych

BLOK III  –  Źródła informacji i sposoby zdobywania wiedzy o nieruchomościach   

14.04.2018 r. (sobota) – godz. 9.00-1.700

3.1. Księgi wieczyste

3.2. Zasoby geodezyjne i kartograficzne

3.3. Plany zagospodarowania przestrzennego

3.4. Informacje ze spółdzielni i wspólnot  mieszkaniowych

3.5. Informacje z zasobów różnych instytucji i urzędów

Zajęcia praktyczne:

 • prezentacja i analiza skanów odpisów z ksiąg wieczystych
 • praktyczny pokaz korzystania z przeglądarki KW: http://ekw.ms.gov.pl
 • prezentacja i analiza skanów wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów/budynków/lokali
 • prezentacja i analiza skanów map
 • prezentacja i analiza dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym
 • prezentacja i analiza dokumentów z innych źródeł
 • przegląd wybranych zasobów Geoportalu

BLOK IV – Podatki i opłaty związane z nieruchomościami

4.1. Podatki i opłaty związane z nabywaniem/zbywaniem praw do nieruchomości

 • Podatek VAT
 • Podatek od czynności cywilno- prawnych
 • Podatek od dochodu / przychodu z odpłatnego zbycia praw do nieruchomości
 • Podatek od dochodu / przychodu z wynajmu
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Taksa notarialna
 • Opłata skarbowa
 • Koszty wpisów w sprawach cywilnych
 • Opłata pierwsza przy ustanawianiu prawa wieczystego użytkowania
 • Bonifikaty
 • Koszty pozyskiwania dokumentów dotyczących nieruchomości

4.2. Podatki i opłaty związane z posiadaniem praw do nieruchomości/władaniem

 • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Opłaty na rzecz spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty
 • Inne

4.3. Podatki i opłaty związane ze zmianami cech nieruchomości/jej otoczenia

 • Koszty przekształcania prawa do nieruchomości w inne prawo
 • Opłaty adiacenckie
 • Opłata planistyczna
 • Opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej/leśnej
 • Opłaty za wycinkę drzew/krzewów
 • Opłata za legalizację samowoli budowlanej
 • Inne

Zajęcia praktyczne: Prezentacja i analiza skanów wybranych dokumentów związanych z w/w zagadnieniami

BLOK V – Obrót nieruchomościami -część I– /zajęcia warsztatowe/

15.04.2018 r. (niedziela) – godz. 9.00-17.00

5.1. Przygotowanie techniczne warsztatu pracy

5.2. Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji i osób zainteresowanych transakcją

 • wykorzystanie źródeł informacji o nieruchomościach
 • oględziny i inspekcje
 • identyfikacja stanu prawnego
 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży
 • marketing nieruchomości
 • pozyskiwanie osób zainteresowanych określonym rodzajem transakcji

5.3. Przygotowanie do przyjęcia oferty (sprzedaży, najmu, dzierżawy lub zamiany) i podjęcia współpracy z klientem

 • analiza rynku pod wstępnie określone potrzeby klienta
 • nawiązanie kontaktu z klientem
 • uszczegółowienie oczekiwań klienta

5.4. Negocjowanie warunków umowy

 • umowa otwarta, umowa na wyłączność
 • forma i treść umowy
 • prawa i obowiązki stron umowy
 • niedozwolone klauzule umowne

5.5. Współpraca z klientem

 • przygotowanie dla potrzeb marketingu przedmiotu oferty (np. sprzedaży nieruchomości, zamiany lokalu)
 • prowadzenie na rynku nieruchomości marketingu oferty
 • bieżący kontakt z klientem
 • kompletowanie dokumentów
 • przygotowanie do umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży

5.6. Tworzenie baz danych o nieruchomościach

BLOK VI – Obrót nieruchomościami – cz. 2

19.05.2018 r. (sobota) – godz. 9.00-17.00

6.1. Współpraca z notariuszem

 • czynności notarialne, akt notarialny, dokumenty i informacje dla notariusza, zabezpieczenia stron i transakcji (informacja wprowadzająca do tematu)
 • koszty notarialne

6.2. Współpraca z organizacjami finansowymi i bankami

 • źródła finansowania transakcji, kredyty i pożyczki, rachunek powierniczy
 • specyfika obrotu nieruchomościami obciążonymi hipoteką

6.3. Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami

 • zabezpieczanie należności od klientów
 • zabezpieczanie transakcji: zabezpieczenia umowne; depozyty; rachunki powiernicze; weksle; hipoteka; egzekucja komornicza; ubezpieczenie kredytu

6.4. Współpraca z innymi agencjami nieruchomości

6.5. Umowy tzw. deweloperskie

6.6. Seminarium – wynajem lokalu na cele mieszkalne – z analizą przykładowych umów

 • przepisy prawne regulujące umowę najmu wg KC, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego wg innych ustaw
 • rodzaje najmu
 • analiza rynku pod potrzeby klienta
 • weryfikacja stanu prawnego przedmiotu najmu oraz ustalenie osoby uprawnionej
 • podpisanie umowy z klientem na czynności pośrednictwa
 • szczegółowe ustalenia w zakresie czynszu i pozostałych opłat związanej z przedmiotem najmu
 • czynności związane z poszukiwaniem najemcy
 • ustalenie szczegółowych warunków wynajmu: data, strony i przedmiot umowy, czas trwania, wypowiedzenie umowy, warunki finansowe i sposób płatności, kaucja zabezpieczająca

BLOK VII – Obrót nieruchomościami – cz. 3

20.05.2018 r. (niedziela) – godz. 9.00-17.00

7.1. Umowa z kupującym nieruchomość:

 • analiza informacji przekazanych przez kupującego
 • analiza niezbędnych dokumentów
 • podpisanie umowy o pośrednictwo (analiza dwóch rodzajów umów)

7.2. Umowa ze sprzedającym nieruchomość:

 • analiza informacji otrzymanych od sprzedającego
 • zgromadzenie i analiza dokumentów dot. sprzedawanej nieruchomości
 • umowa agencji ze sprzedającym nieruchomość
 • przygotowanie do celów marketingowych przedmiotu sprzedaży
 • marketing nieruchomości
 • czynności związane z zawarciem transakcji: umowa przedwstępna, terminy, umowa kupna – sprzedaży
 • przekazanie nieruchomości

7.3. Archiwizacja dokumentów

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 60-godzinnym kursie wynosi: 1100,00 zł (VAT zw. w przypadku finansowania kursu co najmniej w 70% ze środków publicznych). W pozostałych przypadkach koszt kursu wynosi 1100,00 zł + VAT. Dokonane wpłaty nie będą zwracane. Przy zgłoszeniu większej liczby niż 5 osób cena do negocjacjiW ww. kosztach: materiały szkoleniowe, kawa, herbata.

Opłatę za kurs prosimy przesłać na konto ALIOR BANK nr 85 2490 0005 0000 4 530 6524 5505. Miejsce szkolenia: w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Targowej 45 – Praga Północ (wejście od ul. Targowej – domofon) w pobliżu ul. Kępnej.

Prowadzący kurs:

Małgorzata Bar – wieloletni dydaktyk – wykładowca i promotor na studiach podyplomowych dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami na wielu uczelniach. Pośrednik w obrocie nieruchomościami, członek – założyciel Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Bohdan Chełmiński – twórca pierwszej w Warszawie sieci elektronicznej wymiany danych pomiędzy biurami nieruchomości. Autor wielu podręczników i artykułów związanych tematycznie z rynkiem nieruchomości. Wybitny dydaktyk prowadzący zajęcia z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na kilku uczelniach.

Łukasz Jędruszuk – radca prawny z praktyką zawodową w kancelarii prawniczej, obecnie zatrudniony w jednym z centralnych urzędów administracji publicznej. W samorządzie terytorialnym zajmował się m.in. gospodarką lokalami komunalnymi, spółdzielczością mieszkaniową i inwestycjami drogowymi. Autor książki „Odpowiedzialność w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami” wyd. CH. InfoBeck i współautor książki „Zarządzanie nieruchomościami publicznymi” wyd. CH. InfoBiznes. Autor publikacji o działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz glos do wyroków sądów administracyjnych w tej dziedzinie.

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres: 

Krajowy Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,03-728 Warszawa, ul.Targowa 45 lub fax-em nr 22 619-78-97; 22 619 24 84; e-mail: szkolenia@igpim.pl. Informacje pod nr tel. 22 619 78 97; 22 619 13 50

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Instytut cyklicznie prowadzi studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, kurs na Administratora Nieruchomości oraz szkolenia z zakresu zagadnień nieruchomości i zieleni na terenach zurbanizowanych.

Kierownik Zespołu

ds. Szkoleń

Ewa Kosiba

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50
Click to listen highlighted text!