Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Nowa publikacja „Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich”


Podobnie jak w wielu innych krajach, również w Polsce największe straty w drzewostanach miejskich, występują na „styku” roślinności i infrastruktury technicznej. Straty te mają miejsce zarówno podczas prac inwestycyjnych, modernizacyjnych np. ulic, jak też bieżących napraw miejskiej infrastruktury technicznej. Brak ochrony w procesie inwestycyjnym skutkuje usuwaniem drzew, często niepotrzebnym, a mieszkańcy tracą usługi ekosystemowe drzew, w tym korzyści ekologiczne, społeczne i ekonomiczne oraz obniża się jakość ich życia. Wielu konfliktów można uniknąć lub je zmniejszyć, przez koordynację zadań przyrodniczych i technicznych w ramach zintegrowanego projektowania i realizacji inwestycji. Książka prezentuje zagadnienia dotyczące aspektu społecznego projektowania oraz przedstawia zagadnienia z zakresu projektowania w kontekście korzyści z drzew, w tym wpływu drzew na mikroklimat miasta, fitoremediację i pochłanianie zanieczyszczań a także wpływ drzew na miejski cykl hydrologiczny i oczyszczanie wody, oszczędzanie energii, zmniejszanie uciążliwości hałasu. Przedstawione zostały korzyści psychologiczne, rekreacyjne i estetyczne oraz omówiona wartość kulturowa i wartość rynkowa drzew. Ostatnia z trzech książek w serii omawia wpływ warunków siedliskowych na prawidłowy rozwój drzew. Określona została w niej ilość podłoża, niezbędnego żeby drzewa mogły się prawidłowo rozwijać. Główną część pracy stanowi przegląd projektowych metod poprawy warunków siedliskowych rozwoju drzew i zmniejszenia ich uszkodzeń. W pracy przedstawione zostały sposoby unikania uszkodzeń infrastruktury przez drzewa, w tym praktyczne aspekty zastosowania w sąsiedztwie drzew technologii bezwykopowych, nawierzchni w strefie systemu korzeniowego drzewa (nawierzchnie przepuszczalne, okładziny perforowane, krawężniki typu mostowego, obrzeża alternatywne, nawierzchnia bez obrzeży) oraz metody projektowania pozwalające na zachowanie cennych drzew, jak nieregularny kształt nawierzchni, zatoki dla spowolnienia ruchu, zachowanie szerokości drogi w celu ochrony drzew czy wyspy. Zaprezentowano również systemy antykompresyjne, w tym: podwieszone nawierzchnie, chodniki o konstrukcji rampowej, podziemne systemy dla korzeni: mieszanka kamienno-glebowa oparta na kruszywach makadamowych, komórki glebowe, krypty betonowe pod chodnikiem, ścieżki dla korzeni i inne metody ułatwiające rozwój drzew w mieście. Książka jest do nabycia w IGPIM.

 

Spis tresci