Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Nowa publikacja “Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym”

Projekt Ochrony Drzew w procesie inwestycyjnym, autor dr inż. Marzena Suchocka, pracownik Zakładu Kształtowania Zieleni, Szkoleń i Gospodarki Nieruchomościami. Książka jest praktycznym przewodnikiem pomocnym w opracowaniu gospodarki drzewostanem w postaci Projektu Ochrony Drzew – będącego częścią dokumentacji projektowej. W publikacji wyjaśniono co powoduje stres drzew w procesie inwestycyjnym, przedstawione zostały kryteria pomocne w kwalifikacji drzew do adaptacji lub usunięcia w procesie wykonywania gospodarki drzewostanem oraz zamieszczono sposoby określania zasięgu Strefy Ochronnej Drzewa. Przeanalizowano wpływ projektowanej inwestycji i czynników stresowych związanych z pracami budowlanymi na drzewa. Opisana została kondycja i tolerancja gatunkowa w kontekście faz rozwojowych drzew, zasięgu systemu korzeniowego, opisano progi krytyczne uszkodzeń mechanicznych korony, pnia i sytemu korzeniowego, podano krytyczne odległości uszkodzenia systemu korzeniowego powodujące ryzyko wywrócenia się drzewa oraz przedstawiono dane pozwalające na ocenę wpływu nasypania i zdjęcia różnej grubości warstwy gleby w rejonie Strefy Ochronnej Drzewa. Zaproponowane zostały również praktyczne metody określania zasięgu systemu korzeniowego oraz składu granulometrycznego gleby w warunkach polowych. Książka zawiera wykaz niezbędnych dla rozwoju korzeni czynników siedliskowych, jak zawartość tlenu w glebie, graniczne dla rozwoju korzeni wartości pH czy temperatury ograniczające rozwój korzeni. W publikacji przeanalizowano w jaki sposób prawidłowa ochrona drzew może być realizowana w różnych dokumentach projektowych, zaczynając od inwentaryzacji, przez Projekt Ochrony Drzew, PZT, projekt wykonawczy po przedmiar robót i specyfikacje. Publikacja zawiera ponadto unikatową, bardzo obszerną tabelę informującą o tolerancji drzew na czynniki stresowe dla każdego z zamieszczonych tam gatunków drzew, w tym: ogólną tolerancję na wpływ robót budowlanych, tolerancję gatunkową na cięcia, uszkodzenia mechaniczne pnia, ciecia korzeni, zalewanie, zagęszczenie gleby, podwyższone pH. Książka jest do nabycia w IGPIM.

DOSTĘPNE MATERIAŁY

Spis Treści