Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Nowa publikacja “ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI – ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA” M. Geszprych

Spis treści

„Opracowanie stanowi dzieło poruszające tematykę zrzeszeń leśnych z intensywnością dotąd niespotykaną w krajowej nauce prawa. Opracowanie to z pewnością można określić jako monograficzne, a więc wyczerpująco traktujące dane zagadnienie. Na uwagę zasługuje zwłaszcza bogata baza źródłowa oraz biegłość i swada, z jaką Autor porusza się w prezentowanej tematyce. Praca nie jest wolna od tez kontrowersyjnych, które jednak w większości przypadków są doskonale obudowane argumentacją Autora i przyczynić się mogą do rewizji pewnych dotąd ustalonych paradygmatów.
Cennym elementem pracy jest wkład autorski polegający na wykorzystaniu do formułowania konkluzji wyników prowadzonych przez Autora badań. Za wielką zaletę dzieła uważam jego walor praktyczny, determinujący możliwość aplikacji proponowanych przez Autora rozwiązań do prawodawstwa i – zwłaszcza – praktyki stosowania odnośnych norm przez organy administracji publicznej i same zrzeszenia leśne.
Wartości leżące u podstaw przekonania o konieczności ochrony zasobów stanowiących dobro wspólne zostały poddane gruntownej analizie; jednocześnie jako swoista wytyczna mogą stanowić dodatkowy element uzasadniający podejmowanie działań władczych i niewładczych wobec zrzeszeń leśnych. Jest to niezwykle cenna pespektywa, ukazująca cel i sens obowiązywania regulacji prawa leśnego, z perspektywy troski o współczesne i przyszłe pokolenia (…)”.

dr hab. Anna Haładyj
(fragment recenzji)