http://www.mytweetmap.com/

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami – pełny program Ministerstwa; rozpoczęcie 25 marca 2017 r.- zakończenie 22 października 2017 r.

Grudzień 29, 2016 | Studia i szkolenia

Instytut – jednostka resortowa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – organizuje wraz ze Społeczną Akademią Nauk Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.

Początek studiów 25 marca, zakończenie 22 października 2017 roku.

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym (z tytułem zawodowym magistra dowolnego kierunku, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do zarządzania powierzonymi nieruchomościami różnego typu. 
Zakres merytoryczny programu studiów umożliwia (po uzupełnieniu praktykami) samodzielne zarządzanie nieruchomościami – bez względu na uprzednie przygotowanie zawodowe.

Po ukończeniu Studiów podyplomowych absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Społecznej Akademii Nauk.

Możliwe jest odbycie drugiego etapu kształcenia, tj. 130-godzinnego szkolenia praktycznego (100 godz. zajęć praktycznych i 30 godz. pracy własnej) – po którym absolwent uzyskuje tytuł „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” potwierdzający kwalifikacje zawodowe – wydawany przez Polską Federację Zarządców Nieruchomości.

Warunkiem otrzymania Dyplomu jest odbycie szkolenia praktycznego, prowadzonego przez Federację i uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego (zdanie egzaminu)

Program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości został opracowany w wyniku porozumienia trzech największych w Polsce organizacji zrzeszających zarządców nieruchomości tj: PFZN, PFSZN i PFOZAiWN. Federacje te reprezentują ponad 90% zrzeszonych stowarzyszeń zarządców nieruchomości.

Wymienione trzy Federacje prowadzą na platformie internetowej wspólny Rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Nasi absolwenci studiów podyplomowych uzyskali już – jako pierwsi – w dniu 12 czerwca 2014 r. tytuł „Dyplomowanego Zarządcy Nieruchomości. Ich świadectwa kompetencji zawodowych mają pierwsze numery zaczynające się od nr PF/30001.

Studia podyplomowe prowadzone są wg programu Ministerstwa Infrastruktury – Dz.U. Nr.117, poz.786.

295- godzinny program Studiów zawiera pełny program Ministerstwa

I Podstawy wiedzy z zakresu prawa

1. Cześć ogólna prawa cywilnego

2. Podstawy prawa rzeczowego

3. Podstawy prawa zobowiązań

4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

6. Źródła informacji o nieruchomościach

7. Gospodarka przestrzenna

8. Gospodarka nieruchomościami

9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

10. Gospodarka rolna, leśna i wodna

11. Ochrona danych osobowych

12. Zamówienia publiczne

II Podstawy wiedzy ekonomicznej

1. Podstawy ekonomii

2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

4. Elementy finansów i bankowości

5. Podstawy matematyki finansowej

6. Elementy analizy finansowo- ekonomicznej

7. Elementy rachunkowości

8. Elementy planowania i kalkulacji kosztów

III Podstawy wiedzy technicznej

1. Podstawy budownictwa

2. Przegląd technologii w budownictwie

3. Proces inwestycyjny w budownictwie

4. Eksploatacja nieruchomości

5. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji

6. Przeglądy techniczne i remonty

7. Podstawy kosztorysowania

IV Zarządca nieruchomości

1. Status prawny zarządcy nieruchomości

2. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości

3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

V Zarządzanie nieruchomościami

1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami

2. Umowa o zarządzanie nieruchomością

3. Plan zarządzania nieruchomością

4. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami

5. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami

6. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

7. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

8. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

VI Umiejętności interdyscyplinarne

1.Rzeczoznawstwo – wybrane zagadnienia

2.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia

3.Doradztwo na rynku nieruchomości

4.Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji

VII Seminarium dyplomowe i egzamin 


Rozpoczęcie zajęć w ramach studiów podyplomowych nastąpi o godz. 9.00 w dniu 25 marca 2017 roku (sobota) w Warszawie przy ul. Targowej 45 -Praga Północ (wejście od ul. Targowej – domofon) w pobliżu ul. Kępnej.

Koszt uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresie Zarządzania Nieruchomościami wynosi 3400,- zł (w przypadku jednorazowej wpłaty przed rozpoczęciem studiów podyplomowych zniżka o 200 zł). Płatność w ratach – zadatek 1700,- zł. Opłaty za studia należy przesłać na konto Instytutu PEKAO S.A. nr 96 1240 6074 1111 0000 4989 5704

Terminy przewidywanych zjazdów: 25-26 marzec, 1-2 kwiecień, 13-14; 20-21 maj, 3-4; 24-25 czerwiec, 16-17; 23-24 wrzesień, 7-8; 14-15; 21-22 październik 2017 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na adres Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 03-728 Warszawa, ul. Targowa 45, pokój 27 tel./fax 22 619-78-97, 22 619-13-50, 22 677-30-92; e-mail: szkolenia@igpim.pl.

Wymagane dokumenty: odpis dyplomu studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie (typu legitymacyjnego), CV oraz wypełniona /karta zgłoszeniowa/ i /formularz/

Informacja o studiach podyplomowych również na stronie Społecznej Akademii Nauk www.warszawa.san.edu.pl

Poza studiami podyplomowymi w zakresie zarządzania nieruchomościami Instytut prowadzi studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Instytut umożliwia również uczestnictwo w równolegle prowadzonych zajęciach na II kierunku studiów po znacznie obniżonej cenie.

Ponadto dla osób ze średnim wykształceniem prowadzimy „Kurs w zakresie Zarządzania Nieruchomościami”, Kurs „Administrator Nieruchomości”  i Kurs „Agent w obrocie nieruchomościami”. Szczegółowe informacje na stronie Instytutu www.igpim.pl

Pełnomocnik Dyrektora

ds. Dydaktyki i Szkoleń

Ewa Kosiba

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
ul. Targowa 45 Warszawa
tel: 22 619 13 50
Click to listen highlighted text!