Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

ZESPÓŁ DS. HARMONIZACJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z WZORCAMI EUROPEJSKIMI

Zespół ds. Harmonizacji Planowania Przestrzennego z Wzorcami Europejskimi (Zespół PE) zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami oraz wdrożeniami związanymi z dostosowywaniem krajowych rozwiązań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego do norm, standardów i najlepszych praktyk stosowanych w krajach Wspólnoty Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EFTA).

Rozwiązania do których zespół nawiązuje w swych pracach to z jednej strony praktyka planistyczna poszczególnych państw, wykorzystanie narzędzi GIS oraz serwisów i usług sieciowych w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią a z drugiej strony prace regulacyjne prowadzone na szczeblu europejskim. Kluczowym dokumentem jest tu Dyrektywa INSPIRE, ustanawiająca Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w Europie (ESDI), oraz powiązane z nią przepisy wykonawcze, specyfikacje danych i dokumentacje techniczne.

Celem tworzenia europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej jest dostarczanie zharmonizowanych danych dotyczących środowiska i jego ochrony, jak również informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji mogących mieć bezpośredni lub potencjalny wpływ na środowisko. Realizacja zapisów Dyrektywy z jednej strony dostarczy więc niezbędnych w procesie planowania przestrzennego informacji, wymaga jednak również włączenia efektów prac planistycznych (dokumentów planistycznych) do krajowych zasobów informacji przestrzennych.

Prace prowadzone przez zespół pod zbiorczym tytułem „Proces wdrażania INSPIRE w planowaniu przestrzennym – badania własne” pozwolą określić stopień przygotowania Polski do wdrożenia Dyrektywy INSPIRE oraz pomogą określić realny kalendarz prac wdrożeniowych wraz z ich zakresem – dojście od stanu obecnego do pełnej zgodności z założeniami Dyrektywy.

Na przestrzeni ostatnich lat zespół zajmował się:
– promocją rozwiązań i wdrażaniem ustaleń projektu Plan4All w Polsce;
– problematyką branżowego profilu metadanych w planowaniu przestrzennym;
– możliwościami wykorzystania infrastruktury informacji przestrzennych w obecnym kształcie w praktyce planowania przestrzennego oraz perspektywami wykorzystania IIP w przyszłości;
– dostępnością i harmonizacją istniejących danych przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego.
Wyniki prac opublikowane w postaci artykułów przedstawiono poniżej.

W ramach pracy badawczej w roku 2014 przewiduje się realizację następujących zadań:
– zbadanie rozumienia tematu i pojęcia „Land Use” w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach EFTA na podstawie podobieństw i różnic w zbiorach danych zgłaszanych w temacie Zagospodarowanie przestrzenne;
– zbadanie stanu zaawansowania i postępu prac nad wdrażaniem dyrektywy w zakresie metadanych dla tematu Land Use w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach EFTA;
– ocena aktualnego stopnia dostępności online do gminnych dokumentów planistycznych, z uwzględnieniem ich formy i jakości, w porównaniu z danymi statystycznymi badania PP1 Planowanie Przestrzenne w Gminach (dla wybranych jednostek terytorialnych).

PUBLIKACJE
Artykuły opublikowane:
– Sudra P.: Possibility of using data downloaded from geoinformation services for planning purposes (on the example of WFS and WCS services); Człowiek i Środowisko nr 3, 2013
– Kamińska W., Sudra P.: Wdrażanie wytycznych dyrektywy INSPIRE w zakresie publikacji danych planistycznych w internecie: przykład woj. opolskiego; Człowiek i Środowisko nr 4, 2012
– Sudra P.: Serwis internetowy Geoportal.gov.pl jako narzędzie wspomagające warsztat urbanisty; Człowiek i Środowisko nr 4, 2012
– Sudra P.: Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych do celów planistycznych (na przykładzie usług WFS i WCS); Człowiek i Środowisko nr 1-2, 2012
– Bereza-Tijero U. : Profil Metadanych Projektu Plan4All – wdrażanie INSPIRE w planowaniu przestrzennym; Człowiek i Środowisko nr 1-2, 2011

Artykuły naukowe opublikowane w kwartalniku “Człowiek i Środowisko” można pobrać ze strony kwartalnika (link poniżej)
Oficjalna strona kwartalnika “Człowiek i Środowisko”

Artykuły przyjęte do druku:
– Bereza-Tijero U.: Tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej w Niemczech cz.1; Człowiek i Środowisko
– Bereza-Tijero U.: Tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej w Niemczech cz.2; Człowiek i Środowisko

 
Artykuły planowane w bieżącym roku:

    Cykl publikacji „Monitoring i sprawozdawczość INSPPIRE w temacie Land Use”.

 

SKŁAD ZESPOŁU:

Urszula Bereza-Tijero   e-mail: bereza@igpim.pl  –  asystent, Kierownik Zespołu
Wioletta Kamińska   e-mail: kaminska@igpim.pl  –   specjalista inż.-tech.
Paweł Sudra   e-mail: pawel.sudra@igpim.pl  –  specjalista inż.-tech.

KONTAKT

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
Zakład Gospodarowania Przestrzenią,
Zespół ds. Harmonizacji Planowania Przestrzennego z Wzorcami Europejskimi,

ul. Targowa 45 03-728 Warszawa

Tel. (022) 741-31-97