Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Zespół Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Jesteśmy zespołem specjalizującym się wykonywaniem dokumentów i opracowań z dziedziny urbanistyki
i planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Zajmujemy się również „consultingiem” w zakresie
zagadnień planowania przestrzennego oraz zarządzania przestrzenią.

Nasza oferta dla Gmin obejmuje :
 sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 sporządzanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 wykonanie opracowań w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w szczególności prognozy oddziaływania na środowisko planów miejscowych oraz
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także raportów OOŚ;
 wykonanie opracowań ekofizjograficznych;
 sporządzanie wniosków odrolnieniowych i odlesieniowych na potrzeby mpzp;
 wykonanie innych opracowań min.: Gminny Program Ochrony Środowiska,
Gminny Plan Gospodarki Odpadami, Strategia Rozwoju Gminy;
 ocenę aktualności dokumentów planistycznych;
 doradztwo urbanistyczne.

Ponadto, zajmujemy się:
 wykonywaniem analiz urbanistycznych dotyczących możliwości lokalizacji
planowanej inwestycji;
 doradztwem inwestycyjnym;
 wykonywaniem opinii urbanistycznych.

Naszą specjalnością jest opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podejmujemy różnorodne
wyzwania i nowe doświadczenia, opracowujemy plany i studia gmin na terenie całej Polski.
Nasze wieloletnie doświadczenie potwierdzone jest licznymi realizacjami w tej dziedzinie.

Nasze ostatnie realizacje to:

plany miejscowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego: Wyskówki,
(Dz.U. Woj. Małopolskiego Nr 638, poz. 4825 z dnia 15.10.2009)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konin- Starówka
(Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 208, poz. 3585 z dnia 26.11.2009)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego: Kuźnice,
(Dz.U. Woj. Małopolskiego Nr 60, poz. 384 z dnia 8.03.2010)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego: Koziniec-droga na Bystre
(Dz.U. Woj. Małopolskiego Nr 61, poz. 386 z dnia 8.03.2010)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego: Równie Krupowa
(Dz.U. Woj. Małopolskiego Nr 61, poz. 387 z dnia 8.03.2010)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno,
(Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 47, poz. 831 z dnia 1.04.2010)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar,
(Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 48, poz. 848 z dnia 2.04.2010)

studia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków
(uchwała Nr XXXIX/229/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27.04.2006)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice
(uchwała Nr XXIV/317/2008 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27.04.2006)

inne opracowania
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Myślibórz

– Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej w Koszalinie

– Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby siedmiu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Zakopane dla obszarów: Cyrhla; Krzeptówki; Kuźnice; Pardałówka Balzera; Zwijacze,
Króle, Harenda;
Rówień Krupowa;

Raport ze stanu zagospodarowania na potrzeby Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina- Starówka

Wszystkie opracowania powstają w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Skład Zespołu:

mgr inż. arch. Cezary Maliszewski
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem MA-1938;
członek Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie wpisana pod numerem WA-376
e-mail: czarek.m@igpim.pl

mgr inż. Anna Uszkur
e-mail: anna.u@igpim.pl

mgr inż. Justyna Węclewska
e-mail: justyna@igpim.pl