Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

ZESPÓŁ ROZWOJU MIAST

główne kierunki działalności:

–          planowanie zintegrowane

–          rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych/kryzysowych

–          partycypacja społeczna w planowaniu rozwoju i zagospodarowania przestrzennego

 • oferta:
  • ekspertyzy

–   ocena stopnia degradacji zagospodarowania miejskiego

–   ocena programów i projektów rewitalizacyjnych

 • opracowania planistyczne

–   strategie rozwoju gmin

–   lokalne plany rozwoju

–   lokalne programy rewitalizacji

ważniejsze zrealizowane projekty:

 • Alokacja funduszy strukturalnych na rewitalizację miast w Polsce w pierwszym okresie członkostwa w UE i jej efekty

(zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 • Przekształcanie zdegradowanej przestrzeni wielkomiejskiej w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe

(zamawiający: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość. Ekspertyza dla Komisji Europejskiej

(zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

 • Analiza sfery zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy dla potrzeb zintegrowanego programu rewitalizacji na lata 2014-2020

(zamawiający: M. St. Warszawa)

 • Lokalny program rewitalizacji a koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta

(w ramach działalności statutowej IGPiM)

 • Zintegrowane planowanie i programowanie rozwoju i rewitalizacji miast – studia i propozycje

(w ramach działalności statutowej IGPiM)

 • Prognozowanie zmian krajobrazu i planowania rozwoju miasta z udziałem społecznym. Ocena przydatności technik cyfrowego modelowania terenu i fotomontażu – analizy wariantowe na przykładzie Kazimierza Dolnego

(w ramach działalności statutowej IGPiM)

 • Planowanie rozwoju i rewitalizacji miast na poziomie regionalnym

(w ramach działalności statutowej IGPiM)

 • Strategia rozwoju powiatu piaseczyńskiego

(zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piasecznie)

 • Strategia rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna

(zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna)

 

Pracownicy:

 • dr Małgorzata Kowalczyk – kierownik Zespołu  tel. 22 7413197 e-mail: mk@igpim.pl
 • dr Teresa Topczewska  – adiunkt tel. 22  6191793, e-mail: zpp@igpim.pl
 • dr Waldemar Siemiński – adiunkt tel. 22  6704670, e-mail: sekretariat@igpim.pl
 • Paweł Sudra   specjalista badawczo-techniczny  tel. 22  7413197, e-mail: pawel.sudra@igpim.pl