Adres: Targowa 45, 03-728 Warszawa, Polska
+48 22 619 78 97
szkolenia@igpim.pl

Zakład Kształtowania Zieleni, Szkoleń i Gospodarki Nieruchomościami

Zakład Kształtowania Zieleni, Szkoleń i Gospodarki Nieruchomościami

Zakład prowadzi  prace badawczo-wdrożeniowe oraz szkolenia o zasięgu ogólnokrajowym, w szczególności dla samorządów terytorialnych dotyczące zagadnień przyrodniczych w gospodarce przestrzennej a w szczególności problematyki zadrzewień miejskich i zieleni na terenach zurbanizowanych.

Równolegle przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie systemu szkoleń w dziedzinie nieruchomości na poziomie wyższym (studia podyplomowe) i średnim oraz realizacja cyklu edukacyjnego w ramach doskonalenia zawodowego.

Zakład zatrudnia specjalistów, którzy od wielu lat prowadzą liczące się w Polsce badania nad określeniem rzeczywistej wartości drzew rosnących na terenach zurbanizowanych. Zakład opracował i opublikował nową „Metodę wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich”. Opracowanie to stanowi podstawę w pracach Ministerstwa Środowiska nad nowelizacją stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zielni.

Wykonujemy inwentaryzacje, ekspertyzy i oceny stanu zdrowotnego, tj. kondycji, statyki pojedynczych drzew, jak i zespołów zadrzewień na obszarach publicznych miast. Od kilku lat prowadzimy  monitorowanie zmian zagospodarowania zielenią terenów przyulicznych oraz wnętrz osiedlowych na wybranym terenie w Warszawie w dzielnicy Praga Północ i Praga Południe. Zamierzamy monitorować przez wiele lat zmiany zachodzące w strukturze przyrodniczego zagospodarowania tego terenu. Na bazie uzyskanych wyników rozpoczęliśmy prace nad kwantyfikacją i wyceną usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa

W ramach systemu szkoleń od ponad 20 lat organizujemy szkolenia i konferencje z dziedziny zarządzania i obrotu nieruchomościami, planowania przestrzennego i prawa budowlanego. Przy współpracy ze szkołami wyższymi prowadzimy dwa kierunki studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W okresie ośmiu ostatnich lat prowadzenia studiów podyplomowych wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego – kończyło nasze studia (trzy edycje w roku) ponad 200 studentów rocznie. Absolwenci po odbyciu półrocznych praktyk otrzymali licencje zawodowe. Obecnie studia prowadzone są ze Społeczną Akademią Nauk w Warszawie.

System szkoleń prowadzony jest przez około 40 specjalistów z dużym doświadczeniem w działalności doradczej i szkoleniowej. Pracownicy Zakładu posiadają licencje zawodowe w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Prowadzone i projektowane główne kierunki działalności Zakładu:

1.Opracowania strategicznych programów zrównoważonego rozwoju zieleni poprzez kompleksową ocenę stanu istniejącego i jej możliwości rozwojowych na terenach miejskich

-Inwentaryzacja i ocena wartości zasobów drzew oraz możliwości rozwojowych (określenie wartości strukturalnej zasobów za pomocą nowej metody wyceny kompensacyjnej wartości drzew)

-Efektywność zasobów drzew poprzez określenie wielkości i wartości usług ekosystemowych oraz ponoszonych kosztów.

-Określenie kierunków i metod zwiększania efektywności zieleni w świadczeniu usług ekosystemowych w planach zrównoważonego rozwoju miast

 

2.Bieżące opracowania i ekspertyzy stanu zieleni miejskiej

— inwentaryzacje i gospodarka drzewostanem

– doradztwo i ekspertyzy w zakresie ochrony drzew na terenie budowy

– ekspertyzy w zakresie statyki drzew pod kątem bezpieczeństwa ludzi i mienia

– zabiegi poprawy kondycji drzew o słabej żywotności lub uszkodzonych

– badania drzew oraz ich zespołów pod kątem rokowań rozwoju

– rozwiązania techniczne umożliwiające wprowadzanie drzew w trudnych warunkach siedliskowych oraz poprawiające warunki rozwoju drzew miejskich

3.Opracowanie programów edukacyjnych na temat roli i znaczenia zieleni skierowanych do przedszkoli i szkół oraz  pracowników samorządowych

Rozwój programów demonstracyjnych z czynnym udziałem dzieci i młodzieży.

-Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania i utrzymania terenów zielni w miastach

 

4. Szkolenia i Studia podyplomowe

  • Szkolenia w dziedzinie wprowadzania nowej metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych.
  • Szkolenia w zakresie stosowania poradników ochrony drzew na terenach inwestycyjnych i pasmach przyulicznych na terenach zurbanizowanych.
  • Szkolenia w zakresie przepisów prawnych zmieniających dotychczasowe zasady kształtowania i funkcjonowania terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych.
  • Szkolenia w zakresie zmiany przepisów prawnych dotyczących obrotu i zarządzania nieruchomościami.
  • Szkolenia w formie warsztatów praktycznych dotyczących funkcjonowania poszczególnych rodzajów nieruchomości na terenach miejskich lub zurbanizowanych w ramach struktury nieruchomości miejskich uwzględniane będą różne formy władania jak i zmiany ich przeznaczenia w ramach wprowadzanych nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *